Български | English

ХЕФРОТРИМ

HEFROTRIM Hefrotrim 240 mg/ml инжекционен разтвор за говеда, свине, коне,овце,кози,кучета и котки

No Image
 


Номер:

Производител:
Bremer Pharma

В Наличност:
Да

Цена:
0.00 лв.

 


 HEFROTRIM                     

ХЕФРОТРИМ

 

Hefrotrim 240 mg/ml инжекционен разтвор за говеда, свине, коне,овце,кози,кучета и котки

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА :

1 ml HEFROTRIM съдържа:Active substance:

 

Sulfadimidine                           200.0 mg

(as sodium                             215.8 mg)

Trimethoprim                             40.0 mg

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ: Лечението на заболявания, причинени от бактерии, чувствителни към сулфадимидин и триметоприм: инфекции на дихателните пътища, белите дробове, кожата, стомашно-чревни и урогенитални пътища. Вторични бактериални инфекции по време на и след вирусни заболявания, особено на дихателните пътища и стомашно-чревния тракт, рани и пъпна инфекция, инфекции на ноктите (напр. паронихия).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Да не се използва в случай на свръхчувствителност към активните субстанции или ексципиентите.

Да не се използва при животни с тежко чернодробно или бъбречно увреждане, с разстройства на хемопоетичната система или при заболявания с намален прием на течности или загуба на течност.

Да не се прилага интравенозно едновременно с вещества, засягащи централната нервна система (анестетици, невролептици).

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ: На мястото на инжектиране, може да се получи възпаление или дори некроза. След интравенозно приложение при говеда, краткотрайни системни реакции като диспнея и възбуда може да се наблюдават в някои случаи. В редки случаи, могат да се наблюдават увреждане на черния дроб и бъбреците придружено от хематурия, кристалурия, колики, липса на апетит, алергични реакции и / или хематологични промени . В този  случай, спрете незабавно приложението на Hefrotrim При прасета ( специално при млади животни ) , след продължително приложение (дори в дози под 50 mg / kg т.м. ) , е описан хеморагичен синдром със смърт. Следователно лечението трябва да бъде ограничено до препоръчителната продължителност. Според настоящите познания , добавянето на витамин К може да намали риска от хеморагия . Отглеждането на прасета без сламена постеля се разглежда като предразполагащ фактор поради намалената възможност за копрофагия и следователно намален прием на витамин К.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ: Говеда, свине, коне, овце, кози, кучета и котки

ДОЗА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Коне:                      1 ml на 10 – 15 на kg т.м. (sc , im)

Говеда, свине :       1 ml на 10-15 kg т.м. (sc , im , iv )

Овце, кози :            1 ml на 10-15 kg т.м. ( im , iv )

Кучета, котки:        0.1 – 0.2 ml на kg т.м. (sc , im , iv )

Продължителността на лечението е инжектиране един път на ден, между 3 до 5 дни, в зависимост от тежестта на заболяването. Обема на инжектиране на едно място не трябва да превишава 10 ml. Ако след три дни лечение няма никакви признаци на подобрение, диагнозата и терапията трябва да бъдат преразгледани.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА:

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта Интравенозните инжекции трябва да се правят бавно. Да не се инжектира интравенозно при конете.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните  Да се избягва директен контакт с кожата или лигавиците, поради риск от сензибилизиране. В случай на инцидентно самоинжектиране незабавно потърсете медицинска помощ и покажете листовката или етикета на лекаря.

КАРЕНТЕН СРОК (КАРЕНТНИ СРОКОВЕ)

Месо и вътрешни органи (говеда ) :    12 дни

Месо и вътрешни органи ( свине ) :     10 дни

Месо и вътрешни органи ( коне ) :       8 дни

Месо и вътрешни органи ( овце, кози ) :    5 дни

Мляко (говеда) :                                    4 дни

Мляко ( овце, кози ):                             2 дни

Не се разрешава за употреба при кобили, чието мляко е предназначено за консумация от човека.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА:

Да се ​​съхранява под 25°C. Да се ​​пази от светлина. Да се ​​съхранява на място, недостъпно за деца. Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 28 дни

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

За да се избегнат бъбречни увреждания от кристалурия, трябва да се гарантира адекватен прием на вода по време на терапията. Ако е необходимо, урината се алкализира.

При коне интравенозното приложение е причинило шокови реакции в някои случаи. Ето защо, да не се инжектира интравенозно на коне. Фатални реакции са наблюдавани при инжектиране на сулфонамидни / триметоприм комбинации на коне упоени с детомидин.

Бременност: При недоносени и новородени животни, изместването на билирубина от плазмените свързващи протеини, може да предизвика поява на иктерус. Използването на системни сулфонамиди при бременни и новородени животни изисква силна индикация.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Сулфонамидните разтвори са несъвместими с течности съдържащи калций или други полийонни съединения, както и много други препарати. Алкализирането на урината се насърчава сулфонамидната екскреция, а подкиселяването  увеличава риска от кристалурия. Едновременно приложение на лекарства като фенитоин може да доведе до токсични прояви.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти): След предозиране, могат да се наблюдават атаксия, мускулни крампи, коматозни състояния и увреждане на черния дроб. Спрете незабавно прилагането на Hefrotrim. Лекува се симптоматично.

Несъвместимости: Поради  липса на проучвания за несъвместимости, този продукт не трябва да се смесва с други ветеринарномедицински продукти.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО:

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА: 05.2014 г.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА:  ЕТ”ЯНЧО ТОДОРОВ”

НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА 0022-2406/23.10.2014